Jukka Viertomanner

    Astrologia

Astrologia on ikivanha tiedon ala. Vanhimmat löydetyt muistiinpanot kuun vaiheista esimerkiksi lienevät yli 20 000:n vuoden takaa. Astrologian systemaattinen soveltaminen on vuosituhansia vanha perinne monissa kulttuureissa. Emme oikeastaan tiedä, missä sen alkujuuret ovat. Astrologia näkyy nykyaikanakin monella tavalla. Tätä edustavat esim. toisaalta lehtien säännöllisesti julkaisemat "horoskoopit" ja toisaalta vakavammassa mielessä alan monipuolinen tarjonta alkaen alan kirjallisuudesta aina käytännön konsultointipalveluihin asti internetiä myöten.

Mihin astrologian väitetty toimivuus sitten perustuu? Vaikuttavatko tähdet ihmiseen ja onko tulevaisuutta mahdollista astrologian avulla ennustaa? On heti aluksi todettava, että astrologiassa kyse ei ole tieteestä sanan nykyaikaisessa merkityksessä, vaan jostakin muusta. Vaikuttaa myös siltä, että astrologian toimivuuden ongelma ei ole edes helposti lähestyttävissä nykytieteellisin työkaluin. Vakavasti otettavia tilastollisia tutkimuksia on joitakin tehty, astrologian kannalta osin lupaavin tuloksinkin, mutta ongelma kokonaisuudessaan lienee (tällä hetkellä) liian suuri pala länsimaisen lineaarispositivistisen tieteellisyyden haukattavaksi.

Astrologisen maailmankatsomuksen perusteita voidaan lähestyä esim. holistisesta näkökulmasta, jonka mukaan kokonaisuus on osiensa summa ja enemmänkin. Kokonaisuus vaikuttaa osiinsa ja osat kokonaisuuteen. Kokonaisuuksia ovat esim. ihminen, valtio, maapallo ja aurinkokunta. Astrologia tarjoaa symboleja, käsitteitä ja menetelmiä osan ja kokonaisuuden suhteiden määrittämiseksi. Kyse on symbolijärjestelmästä, jonka tehtävänä on kuvata omalla tavallaan todellisuutta. Eräs tärkeä peruskäsite astrologiassa on aika. Aika ymmärretään moniulotteisena, suhteellisena ja syklisenä eli jaksollisena. Ajalla on myös laatu, jokainen hetki on erilainen. Ajan moninaisuus kuvastuu astrologiassa mm. planetaarisena tasona, jossa on seitsemän peruslaatua, planeettatyyppiä. Näiden heijastumana ovat mm. käyttämämme seitsemän viikonpäivän nimitystä. Tila eli avaruus jaetaan (tasossa) kahteentoista perussuuntaan, tähtimerkkiin. Ne eivät ole sidoksissa mihinkään tähtikuvioihin vaan pelkästään maan ja auringon keskinäiseen suhteeseen. Niiden heijastumana on meillä mm. kaksitoista kuukautta vuodessa sekä kaksitoista tuntia päivässä (ja yössä). Tähtimerkit eli "horoskooppimerkit" ovat yleisesti tunnettu käsite. Auringon sijainti Maasta katsoen eri suunnilla, eri "kuukausina" määrää syntymäpäivämäärän perusteella ihmisen tähtimerkin eli aurinkomerkin. Muitakin ns. päämerkkejä huomioidaan yksilöastrologiassa: kuumerkki, nouseva merkki, vuosimerkki ym.

Käytännön välineenä astrologisessa työskentelyssä on kartta eli horoskooppi, jolla tarkoitetaan jollekin ajanhetkelle ja tietyillä menetelmillä laskettu (ja piirretty tai tulostettu) tilanne taivaalla. Sana "tietyillä" on välttämätön, koska, kuten edellä on huomautettu, aika on moniulotteinen ilmiö ja näin erilaisia karttoja on monia. Tällainen kartta voidaan laatia esim. syntymähetken mukaan, jolloin sitä nimitetään tavallisesti syntymäkartaksi tai -horoskoopiksi. Kartta voidaan laskea myös jollekin myöhemmälle ajankohdalle ihmisen elämässä, jolloin sitä usein nimitetään vuosikartaksi. Muita astrologisia karttatyyppejä ovat suhdekartat, jotka voidaan laatia antamaan informaatiota kahden tai useamman ihmisen välisestä suhteesta. Muitakin karttatyyppejä käytetään eri tarkoituksia varten.

Mitä sitten voidaan nähdä tällaisista kartoista? Mitään tarkkaa (ja yksiselitteistä) vastausta ei tähän voi antaa. Astrologiseen karttaan sisältyvä informaatio ylittää vaivattomasti lahjakkaimmimmankin astrologin kyvyt. Kartan tutkimista ja "lukemista" nimitetään seuraavassa tulkinnaksi. Kartan tehtävänä on antaa vihjeitä tutkittavasta kohteesta eli useimmiten ihmisyksilöstä. Riippuen siis tulkitsijasta ja hänen henkilökohtaisista taipumuksistaan, tyylistään ja intuitiostaan saamme erilaisia tulkintoja samasta kartasta. Kaikki ne voivat kuitenkin olla jollain tavoin merkityksellisiä ja hyödyllisiä. Subjektiivisuus on siten väistämättä eräs astrologisessa työssä esiintyvä piirre. Sitä ei kuitenkaan saa pitää varsinaisesti vääristymänä, sillä jokaisella meistä on oma subjektiivinen tietoisuutemme ja totuutemme.

Käytännön tasolla kartasta usein tulkitaan yksilön luonnekuvaa ja elämänolosuhteita, kuten ihmissuhteita, työtä, terveyttä ym. asioita. Varsinainen tulevaisuuden ennustaminen kartasta ei sinänsä ole mahdollista koneellisesti. Tässäkin suhteessa jotakin voidaan kuitenkin tehdä intuition ja kokemuksen avulla. On hyvä muistaa, että ennustaminen ei nykyään enää ole astrologian päätehtävä, vaan yksilön henkisen kehityksen ja itsetuntemuksen edistäminen. Tähän voidaan päästä monella tavalla. Esimerkiksi erilaisissa kriisitilanteissa ja elämän muutoskohdissa saattaa astrologisen kartan antama näkökulma olla suureksi avuksi. Itsetuntemuksen kannalta katsoen astrologinen syntymäkartan tulkinta voi olla hyödyllinen kokemus sekin.Aina on myös korostettava yksilön omaa vastuutaan elämästään ja kohtalostaan. Vapaa tahto on todellisuutta, vaikka siltä ei kaikissa elämäntilanteissa aina ehkä tunnu.

Jukka Viertomanner on tutkinut astrologiaa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Päätoimisena astrologina hän on toiminut toistakymmentä vuotta ja ottaa vastaan asiakkaita mm. Konsan Kartanon tiloissa Turussa kuukausittain.

Hinta: astrologinen tulkinta 1h, peruskartta, vuosikartta tai parisuhdekartta 85€

Ajanvaraukset puh. 040 548 6776 tai jukka[at]elamanlahde.fi